Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Husorden mv. » Husorden

 
 
HUSORDEN FOR AAB AFD. 13.
 
 
1. INDLEDNING.
 
En husorden kan let blive opfattet som et ”nej - reglement”.
Det er ikke tanken bag denne husorden.
 
I en almen boligafdeling bor vi rigtig mange mennesker sammen på et ikke særligt stort areal. Det er vel nærmest som at bo i et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til at bo.
 
Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima samt tryghed og tilfredshed blandt afdelingens beboere.
 
Det er i vores fælles interesse, at vore ejendomme og friarealer holdes i en pæn stand dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede.
 
For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter.
 
Afdelingen er Administrativ Light og derfor skal beboerne i de fleste tilfælde kontakte afdelingsbestyrelsen.
 
Det er på denne baggrund, vi har vores husorden.
                     
 
2. ANTENNER.
2.1.
Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge ejendommens antenneanlæg.
Er du i tvivl, så kontakt afdelingsbestyrelsen.
2.2.
Da reglerne kan variere fra bygning til bygning, derfor skal der indgås en skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen/administrationen inden udvendige antenner, loftantenner og paraboler opsættes.
 
3. AFFALD.
3.1.
Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere. Bolig- og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.
3.2.
Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det i de små affaldscontainere.
Husk altid at lukke låget til alle affaldscontainere af hensyn til lugt og skadedyr.
3.3.
Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.
3.4.
Papir, aviser, pap og batterier skal sorteres i de opstillede containere.
3.5.
Storskrald og miljøaffald skal du aflevere i eller ved storskraldscontaineren.
 
Hvis du er i tvivl, kan du kontakte ejendomsfunktionæren.
Storskraldscontaineren må aldrig anvendes til husholdningsaffald.
 
3.6.
Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil du få en skriftlig henvendelse fra afdelingsbestyrelsen.
Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for din regning.

4. BAD OG TOILET.
4.1.
Når du bader, skal du tage rimeligt hensyn til andre beboere, mellem kl. 22.00 - 06.00
4.2.
For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal du være varsom med, hvad du skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden og ikke i toilettet.
4.3.
Er VVS installationerne i stykker og/eller utætte, skal du så hurtigt som muligt melde det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.
 
5. CYKLER OG BARNEVOGNE.
5.1.
Cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, som afdelingen har indrettet til formålet.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid sikre dig, at cykelkælderen er aflåst.
5.2.
Cykelkældre må ikke anvendes som magasin for kassable genstande.
5.3.
For at undgå ulykker, har ingen lov til at køre på cykel eller knallert på have- og gårdarealer eller mellem parkerede biler.
 
6. FÆLLESAREALER.
6.1.
Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op på legepladser, have- og græsarealer, når du er færdig med at bruge dem. Undgå også at efterlade affald som f.eks. papir og flasker, da det er grimt at se på og til skade for miljøet.
6.2.
Undlader du at rydde op efter dig, vil oprydningen ske af ejendomsfunktionæren, og du får en regning for arbejdet, som du skal betale.
6.3.
På fællesarealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, gangarealer mv. må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller fare for bygningerne eller beboerne i ejendommen.
6.4.
Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal venligt hjælpe børn med at overholde dette. Leg og ophold på trapper, lofter og i kældre er heller ikke tilladt.
6.5.
Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, hverken kælder- og loftsrum eller trappearealer.
6.6.
I afdelingens beboerlokale er det låneren af lokalet, der bestemmer, om der må ryges.
 
7. HUSDYR.
7.1.
Det er tilladt at holde 1 inde kat.
Du skal skriftlig ansøge om tilladelse til at holde 1 inde kat. Katten må ikke flytte ind i lejemålet før du har tilladelse til husdyrhold fra afdelingsbestyrelsen.
7.1.
Det er ikke tilladt at holde hund, krybdyr, insekter eller andre husdyr der kan skade bygningerne eller være til fare for andre.
Overtrædelse kan medføre opsigelse af lejemålet.
7.2.
Visse dyr er det dog altid tilladt at holde, f. eks akvariefisk og stuefugle, hvis det sker i begrænset omfang, og ikke til gene for øvrige beboere.
7.3.
Hvis du har husdyr (hund) på besøg må de ikke overnatte i boligen heller ikke i kortere pasningsperioder.
Hyppige besøg af personer med husdyr (hund) sidestilles med husdyrhold.
7.4.
Det er dog altid tilladt at holde servicehund. Inden du anskaffer dig en servicehund skal du ansøge administrationen om godkendelse hertil.
Afdelingsmødet kan aldrig beslutte, at det skal være tilladt at holde hund af racer som efter dansk lovgivning er forbudt

8. LEG OG BOLDSPIL.
8.1.
Boldspil og leg skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det.
Støjende adfærd må ikke finde sted efter kl. 21.00.
 
9, LOFTS- OG KÆLDERRUM.
9.1.
Du må opbevare indbo eller effekter i de lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse.
9.2.
Tildelte lofts- og kælderrum kan være indrettet i de sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at afdelingen med 6 ugers varsel kan kræve rummene ryddet. Kortere varsling af adgang kan ske, hvis der er tale om uopsættelige forhold, f.eks. utætte vandrør.
Rummene skal altid, også selv om de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og lukkede.
9.3.
Lofts- og kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.
 
10. MASKINER.
10.1.
Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere i ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimerne og skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.
10.2.
Det er ikke tilladt at bore og hamre mellem kl. 20.00 og 08.00.
 
11. GRILL
11.1.
Det er ikke tilladt at bruge grill på afdelingens område med mindre andet er besluttet af afdelingsmødet. Er det på afdelingsmødet blevet vedtaget, at beboerne må grille, skal alt brug af grill ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og de regler, der er fastsat på afdelingsmødet.
11.2
Er det tilladt at grille, skal du tage hensyn til dine naboer og andre i din nærhed, der kan blive generet af røgen. Hav vand klar til slukning, hvis uheldet skulle være ude.
11.3.
Ved benyttelse af engangsgrill skal denne anbringes på brandsikkert materiale og må ikke henkastes i affaldscontainere, før den er helt slukket og afkølet.
 
12. MUSIK M.V.
12.1.
Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser og maskiner m.v. skal ske under hensyntagen til andre beboere, da vi bor tæt.
12.2.
Efter kl. 22.00 skal der vises særligt hensyn, så andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret.
 
13. PARKERING OG MOTORKØRSEL.
13.1.
Parkering af personbiler, varebiler og motorcykler på afdelingens område må kun ske på optegnede parkeringspladser og ingen andre steder. Lastvogne (biler over 3,5 t.) og uindregistrerede køretøjer må ikke anbringes eller efterlades på afdelingens område.
13.2.
Campingvogne, anhængere og lignende må kun holde på afdelingens område, hvis afdelingsbestyrelsen har anvist specielle pladser.
13.3.
Det henstilles, at minibusser og større varebiler ikke parkeres på pladserne ved havehuset, da de fylder så meget, at de kan være til gene ved forbi kørsel også for udrykningskøretøjer.
 
14. POSTKASSER.
14.1.
Postloven fastslår, at postkasser skal være opsat i opgangen eller uden for på ejendommen. Du har pligt til regelmæssigt at tømme din postkasse og sørge for at fjerne eventuelt papiraffald.
14.2.
Reklametryksager, lokalaviser og lignende må ikke efterlades oven på postkasserne eller på gulvet nedenunder af hensyn til brandfare.
 
15. SKADEDYR.
15.1.
Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker eller lignende skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelse eller ejendomsfunktionæren.
15.2.
Med henblik på at minimere risikoen for rotter må du ikke kaste affald, herunder husholdningsaffald, uden for de opsatte affaldscontainere. Af samme årsag er det ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr.
 
16. SKILTNING.
16.1.
Du må kun benytte udendørs skilte og reklamer, hvis du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Ligeledes alle former for navneskilte må kun sættes op i den udførsel der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.
 
17. TRAPPEAREALER OG TRAPPEVASK.
17.1.
I afd. 13 har vi et rengøringsfirma til at vaske trapper. Beboerne skal dog selv sørge for rengøring af dørtrin og måtter.
17.2.
Da trapperne er flugtveje, må du ikke stille noget på trappearealerne som f.eks. affaldsposer, flasker, fodtøj og lignende. Det gælder også kældertrapper samt kælder- og loftsgange.
 
18. UDLUFTNING OG TØJTØRRING.
18.1.
I mange byggerier er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, når der ikke bliver luftet ud. Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk, tapet og maling. Derfor skal du lufte effektivt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter af gangen eller lad det øverste vindue stå åben i første hul hele døgnet.
18.2.
Du må ikke lufte sengetøj og lignende fra vinduerne.
18.3.
Tøj, der tørres i gården, skal fjernes inden solnedgang.
18.4.
På trappeopgange bør udluftning i vinterhalvåret kun foregå i korte perioder af hensyn til trækgener og varmetab.
 
19. VANDHANER OG LAVT SKYL TOILET.
19.1.
Utætte vandhaner eller lavskylds toiletter medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og belaster miljøet. Derudover kan vandhaner, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere.
19.2.
Hvis vandhane og toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren. De tager så stilling til, om det defekte skal repareres eller skiftes ud.
 
20. VASKE- OG OPVASKEMASKINER.
20.1.
Du må gerne installere vaske- og opvaskemaskiner, hvis arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret håndværker. Desuden skal beboeren fremvise dokumentation for en ansvarsforsikring der dækker eventuelle skader som vaske- eller opvaskemaskiner medfører.
20.2.
Inden du påbegynder arbejdet, skal du søge om godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.
20.3.
Vaskemaskiner, der sættes direkte på vandhanen, må ikke benyttes i afdelingen.
20.4.
Alle uregelmæssigheder ved tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.
20.5.
I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug vil du blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale for at få udbedret skaderne.
 
21. VINDUER OG DØRE.
21.1.
Vinduer i lejligheder, kælder- og loftsrum skal være forsynede med hele ruder.
I fyringssæsonen skal kælder- og loftsvinduer være lukkede samt vinduer på trappeopgangen
21.2.
Gade- og kælderdøre skal holdes lukkede og aflåste. Vær opmærksom på, hvem der lukkes ind via dørtelefonen, da vi helst skal undgå hjemmerøverier, overfald og indbrud.
 
22. ØDELÆGGELSE, HÆRVÆRK O.lIGN.
22.1.
Hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil i givet fald fra afdelingen modtage et erstatningskrav.
22.2.
Det er ikke tilladt at gå igennem bedene i haveanlægget, med risiko for at beskadige beplantningen, når du går til eller fra din bil.
 
 
23. OVERHOLDELSE AF HUSORDEN.
23.1.
Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne, og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.
23.2.
Da afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt til, og ejendomsfunktionærerne ret til, at påtale overtrædelse af gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.
23.3.
Når du modtager vejledning og henstillinger fra afdelingsbestyrelsen under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden, har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdet i orden.
 
24. KLAGE.
24.1.
Inden du vælger at klage over en anden beboer, kan det være en god ide at tale med vedkommende om, hvad det er, du oplever, og hvordan du føler dig generet.
Er det ikke muligt, at finde en fælles løsning, kan du henvende dig til afdelingsbestyrelsen. De vil vurdere, om konflikten skal forsøges løst med hjælp fra en konfliktmægler ansat i administrationen.
24.2.
Det er afdelingsbestyrelse, der behandler klager over de beboere, der ikke overholder husordenen.
Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til afdelingsbestyrelsen, som skal påse, at husordenen bliver overholdt, jf. punkt 23.2.
Det bedste er at gøre det skriftligt, så du kan sikre dig, at afdelingsbestyrelsen får alle de relevante oplysninger.
24.3.
Afdelingsbestyrelsen kan påtale forholdet over for den beboer, der ikke overholder husordenen og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden.
24.4.
Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra afdelingsbestyrelsen, kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer, om sagen skal indbringes for beboerklagenævnet. Afdelingen kan med fordel benytte en blanket til formålet, for at sikre sig, at administrationen får alle relevante oplysninger.
 
 
25. ÆNDRINGER I HUSORDEN.
25.1.
Beboerne i en afdeling kan med stemmeflertal på et afdelingsmøde vedtage ændringer til afdelingens husorden.
 
Denne husorden er for afdeling 13, er blevet vedtaget på
Afdelingsmødet den 30. maj 2018

 

Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526